Het WK 2022 ILCA4 is gestreden! La CM 2022 ILCA4 a été disputée!
Overall results boys (#272): Maarten Boot P54 (gold fleet) – Boris De Wilde P60 (gold fleet) – Lasse-Finn Sergeys P108 (silver fleet) – Cédric D’Hondt P160 (bronze fleet) – Alexander De Bie P202 (bronze fleet) – Platon Effraimidis P246 (emerald fleet)
Overal results girls (#154): Hannelien Borghijs P92 (silver fleet)