Tot grote spijt moeten we Europa Cup Belgium & Euro Master Belgium 2020 afgelasten. De zeer veeleisende omstandigheden in Oostende tijdens het toeristische seizoen met een gecombineerd gebruik van een populair strand en zeedijk in combinatie met de zeer sterke toename van het Corona virus in België, maakt het onmogelijk om deze internationale regatta’s te laten doorgaan. Gezien al deze onzekere factoren is het organisatorisch niet meer mogelijk om een veilig evenement te laten plaatsvinden.

À notre grand regret, nous devons annuler le Europa Cup Belgium & Euro Master Belgium 2020. Les conditions très exigeantes à Ostende pendant la saison touristique, avec l’utilisation combinée d’une plage et d’une digue très populiare, ainsi que la très forte augmentation du virus Corona en Belgique, rendent impossible la poursuite de ces régates internationales. Compte tenu de tous ces facteurs d’incertitude, il n’est plus possible d’organiser un évenement où nous pouvons garantir la sécurité de chacun.

Zu unserem großen Bedauern müssen wir den Europa Cup Belgium & Euro Master Belgium 2020 absagen. Die sehr anspruchsvollen Bedingungen in Ostende während der Tourismussaison mit der kombinierten Nutzung eines beliebten Strandes und einer Strandmauer in Verbindung mit der sehr starken Zunahme des Corona-Virus in Belgien machen es unmöglich, diese internationalen Regatten weiterlaufen zu lassen. In Anbetracht all dieser unsicheren Faktoren ist es nicht mehr möglich, eine sichere Veranstaltung zu organisieren.

Much to our regret we have to cancel the Europe Cup Belgium & Euro Master Belgium 2020. The very demanding circumstances in Ostend during the tourist season with the combined use of a popular beach and seawall in combination with the very strong increase of the Corona virus in Belgium, makes it impossible to let these international regattas take place. In view of all these uncertain factors, it is no longer possible to organise a safe event.

Nieuwe Coronagolf veroorzaakt annulatie Europese zeilkampioenschappen Laser bij RNSYC