Laser Group Belgium vzw

Muizendries 7

9070 Heusden

Ondernemingsnummer: 0414.272.350

De buitengewone algemene vergadering van 20 februari 2017, geldig samengeroepen, heeft in haar zitting besloten de statuten te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

STATUTEN

Art 1

De vereniging zonder winstoogmerk als zodanig zal de naam hebben: Laser Group Belgium vzw, afgekort LGB vzw. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 9070 Heusden, Muizendries 7 en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Gent. Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

Art 2

De vereniging heeft tot doel de promotie en de vertegenwoordiging van de eenheidsklasse ”Laser” in België. Ze zal dit doel met alle mogelijke middelen nastreven, namelijk met reclame, met de organisatie van activiteiten, met de klasse regels te doen naleven, alsook banden te onderhouden tussen de klasse-organisatie en het Koninklijk Belgisch Yachting Verbond, de daaraan verbonden clubs, alsmede met de internationale verenigingen en organisaties die een gelijkaardig doel nastreven.

Art 3

De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur, doch kan altijd ontbonden worden.

Art 4

De vereniging bevat alleen effectieve leden: eigenaars, gebruikers en sympathisanten van de boot, type ”Laser”.

Art 5

Iedere persoon die als lid van de vereniging wil aangenomen worden, zal een schriftelijke aanvraag richten tot de raad van bestuur die erover zal beslissen binnen de vijftien dagen na het ontvangen van de aanvraag. De vereniging hoeft een weigering niet te motiveren. Het lidmaatschap zal pas een aanvang nemen na de betaling van het lidgeld. De betaling van het lidgeld wordt gezien als een hernieuwing van het lidmaatschap. Het niet betalen van de ledenbijdrage wordt gezien als een beëindiging van het lidmaatschap. Ieder lid heeft recht op 1 stem.

Art 6

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Ieder lid, stemgerechtigd zijnde, mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een ander lid. Elk stemgerechtigd lid kan naast zijn eigen stem maximaal 2 bijkomende volmacht-stemmen hebben. De gewone algemene vergadering zal ieder jaar plaatsvinden in de koop van de maand december. Een bijzondere algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door, ofwel de raad van bestuur, ofwel door ten minste één vijfde van de effectieve leden die er een schriftelijke aanvraag voor zullen richten aan de voorzitter van de raad van bestuur met vermelding van de dagorde. De schriftelijke bijeenroeping zal ten minste acht dagen van te voren naar de leden worden verstuurd of op de website van de klasse worden geplaatst en zal ten minste de dagorde bevatten.  De algemene vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, onder andere over:

  • Goedkeuring van begroting en rekeningen voorgelegd en opgesteld door de raad van bestuur;
  • Benoeming en ontslag van haar raad van bestuur;
  • Benoeming en ontslag van de commissaris(sen);
  • Uitsluiting van een lid met een 2/3 meerderheid van de aanwezige stemmen of vertegenwoordigde leden;
  • Vaststelling van de lidmaatschapsbijdrage waarvan het maximum op € 250,00 is vastgesteld;
  • Wijziging der statuten bij bijzondere meerderheid zoals door de wet bepaald;
  • De ontbinding van de vereniging met bijzondere meerderheid zoals door de wet bepaald;
  • Alle gevallen waarin de statuten het vereisen

De besluiten door de algemene vergadering genomen, worden gepubliceerd op de website van de klasse om deze ter kennis te brengen aan haar leden.

Art 7

Het boekjaar begint op 1 december en eindigt op 30 november.

Art 8

De vereniging wordt beheerd en vertegenwoordigd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zes leden, verkozen voor drie jaar en door de algemene vergadering herkiesbaar. De raad van bestuur duidt in zijn midden een voorzitter, een secretaris en een schatbewaarder aan. De voorzitter heeft een beslissende stem bij gelijkheid van stemmen. Teneinde elke vorm van belangenconflict te vermijden zal eenieder die een professionele activiteiten uitoefent binnen de sector van de pleziervaart niet kunnen optreden als lid van de raad van bestuur van de LGB.

Art 9

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide rechten voor wat het bestuur betreft, het beheer van de vereniging en voor alles wat door de wet niet aan de algemene vergadering voorbehouden wordt. Wat betreft derden, zijn alle handelingen aangaande de vereniging geldig door de ondertekening van twee leden van de raad van bestuur. De voorzitter, de secretaris en de schatbewaarder kunnen elk individueel de vereniging binden tegenover derden. De leden van de raad van bestuur evenals ieder die gemachtigd is om de vereniging te vertegenwoordigen zullen bij de uitoefening van hun functie in geen enkel geval persoonlijke verbintenissen aangaan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat.

Art 10

De schatbewaarder waakt over de financiële middelen van de vereniging. Hij ontvangt de lidmaatschapsbijdragen. Hij ontvangt alle toelagen en giften en andere gelden bestemd voor de vereniging. Hij regelt de betalingen. Hij zal iedere financiële verrichting uitvoeren. Hij is gemachtigd een rekening of depositorekening te openen onder de benaming „Laser Group Belgium vzw“ bij financiële instellingen. Hij alleen zal alle akten van zijn administratie mogen tekenen. Hij legt verantwoording af aan de raad van bestuur. Tegen afschrift van het Belgisch Staatsblad dat zijn benoeming vermeldt zullen alle besturen en financiële instellingen hem alle documenten, stukken, gelden, brieven enz., afleveren.

Art 11

De beheerraad moet jaarlijks aan de algemene vergadering een verslag voorleggen van het afgelopen jaar en de begroting van het toekomstige jaar. De algemene vergadering kan beslissen een commissaris aan te stellen. Deze zal aan de algemene vergadering verslag uitbrengen over de voorgelegde jaarlijkse verslaggeving van de raad van bestuur. De aanvaarding van de rekeningen door de algemene vergadering geldt als kwijting voor het door de raad van bestuur gevoerde beleid en het mandaat van de commissaris.

Art 12

De vereniging kan ontbonden worden door de algemene vergadering met aanwezigheid van twee derde van de effectieve leden en met vier vijfde der stemmen van de aanwezigen of vertegenwoordigers. In geval van ontbinding zal het netto actief van de vereniging bestemd worden voor een belangeloos sportief of gelijkaardig doel dat zich rechtstreeks met de watersport bezig houdt.

Art 13

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

Opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 8 december 2018

Te Hombeek,

Jan-Willem Wolters                                                              Boris Pintelon

Voorzitter                                                                               Secretaris