PRIVACY VERKLARING

Belgian District ILCA vzw (BEL-ILCA), voorheen gekend als Laser Group Belgium vzw (LGB) hecht veel waarde aan uw privacy en bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BEL-ILCA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt ?

BEL-ILCA kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruikt maakt van onze diensten en omdat u deze gegevens aan BEL-ILCA heeft verstrekt.

BEL-ILCA verwerkt volgende gegevens:

  • Naam en voornaam
  • adres gegevens
  • telefoonnummer(s) en e-mail adres
  • lidmaatschap club
  • zeillicentie nr. en ISAF nr.
  • laser klasse en zeil nr.
  • naam – telefoon van de te verwittigen persoon ingeval calamiteit

Waarom heeft BEL-ILCA de gegevens nodig?

BEL-ILCA heeft deze gegevens nodig om onze doelen te realiseren.

Doelen:

  • Opmaken van jaarlijkse ledenlijst en jaarlijkse rankings
  • Uitnodigen van alle leden voor activiteiten BEL-ILCA

Ingeval een calamiteit is het belangrijk dat we de personen die u heeft meegedeeld kunnen bereiken.

Wie verwerkt deze gegevens?

De gegevens worden door bestuurders van BEL-ILCA verwerkt.

Hoe lang bewaart BEL-ILCA deze gegevens?

BEL-ILCA bewaart uw persoonsgegevens actief tijdens uw lidmaatschap en wordt passief bewaard door de secretaris BEL-ILCA voor een periode van maximaal 5 jaren na het laatste lidmaatschap.

Worden deze gegevens met derden gedeeld?

BEL-ILCA verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden behalve wanneer een nationale overheidsinstantie dit eist.  U wordt hiervan steeds op de hoogte gesteld.

Website

Op de website van BEL-ILCA worden géén bezoekgegevens bijgehouden en is vrij door iedereen te bezoeken. De website maakt géén gebruik van cookies. 

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?

De gegevens waarover BEL-ILCA beschikt zijn deze gegevens die u bij registratie heeft meegedeeld. Indien uw coördinaten worden gewijzigd (adres, tel, email, zeilnummer, club, klasse) is het uw plicht om BEL-ILCA hiervan op de hoogte te brengen. U kan steeds een verzoek tot inzage of correctie sturen naar het secretariaat BEL-ILCA dat u tot inzage zal uitnodigen  door de gegevens digitaal toe te sturen in een leesbaar formaat. U kan ook steeds op eender welk moment een verzoek indienen tot verwijdering van de gegevens of verzoek om de gegevens niet meer te verwerken.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Alle personen die namens BEL-ILCA van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze bestuurders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bij een vaststelling van verlies of diefstal van deze gegevens zal binnen 72 uur na ontdekking, de toezichthoudende autoriteit (Privacy commissie) als de getroffen personen schriftelijk worden ingelicht.

Als u meent dat uw gegevens niet goed worden beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik of u wenst meer informatie over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, gelieve contact op te nemen met de secretaris BEL-ILCA.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

BEL-ILCA  kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 01-12-2018

Met de meeste hoogachting

Jan-Willem Wolters

Voorzitter Laser Group Belgium

Laser Group Belgium vzw

Ref: Privacy

Muizendries 7 – 9070 Heusden

info@lasergroupbelgium.net

 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Belgian District ILCA asbl (BEL-ILCA), anciennement connu sous le nom de L’asbl Laser Group Belgium (LGB) attache une grande valeur à votre vie privée et à la protection de vos données personnelles.

Cette politique de confidentialité vous informes en termes claires et compréhensibles et explique comment nous  traitons vos données personnelles. Nous faisons tout ce qui est possible pour garantir cette confidentialité et prenons soin de protéger vos données de la sorte. BEL-ILCA se tient aux lois et règles en vigueur selon le nouveau  Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD – GDPR).

Quelles sont les données personnelles qui sont traitées?

BEL-ILCA peut traiter des données personnelles, vu que vous faites appel à nos services et/ou parce que vous les envoyez vous-même à BEL-ILCA.

BEL-ILCA s’agit des données suivantes:

– nom et prénom

– adresse

– nr de téléphone et adresse e-mail

– le nom de votre Club de voile

– le nr de votre licence et nr ISAF

– classe laser et nr de voile

– nom et nr d’appel de la personne à contacter en cas de calamité

Pour quelle raison le BEL-ILCA vous demande ces données?

BEL-ILCA traite vos données personnelles pour la réalisation de ces objectifs, qui sont :

Objectifs:

• Établir la liste de membres de l’année en cours et calculer le classement annuel

• Inviter les membres à diverses activités de son association.

Qui traite ces données?

Les données sont traitées par les administrateurs de BEL-ILCA.

Durée de conservation des données?

BEL-ILCA conserve les données personnelles de façon active pendant toute la durée de votre affiliation et de façon passive par le secrétaire pendant une durée maximale de 5 ans après avoir quitté l’association.

Ces données sont-elles partagées avec des tiers?

BEL-ILCA ne partagera jamais vos données personnelles, sauf si une autorité officielle  les revendique. Dans ce cas vous en serez toujours avisé.

Site web

Notre site web n’enregistre pas les visites et peut être visité librement par tous. Le site web n’utilise pas de cookies.

Puis-je consulter mes données, les adapter ou les supprimer?

Les données en possession de BEL-ILCA sont celles que vous nous avez communiquées lors de votre adhésion. Si toutefois certaines données doivent être modifiées (adresse, tél, email, n° de voile, club, classe, etc.) il est de votre devoir d’en informer personnellement BEL-ILCA. Chaque membre a le droit de demander au secrétariat de BEL-ILCA à recevoir l’ensemble de ces données personnelles pour un contrôle, ou pour y amener une correction, le secrétariat  vous l’enverra dans un format informatique lisible. Une demande de suppression ou d’arrêt de traitement des données peut également être introduite à n’importe quel moment.

Comment les données sont-elles protégées?

Pour la protection de vos données personnelles contre un traitement illicite les mesures techniques et organisationnelles appropriées suivantes sont prises:

Toute personne pouvant prendre connaissance de vos données personnelles au nom de BEL-ILCA est tenu à assurer cette confidentialité

Nous sauvegardons vos données à intervalles régulières afin d’être à même de rétablir les données en cas d’incidents physiques ou techniques ;

Nous testons et évaluons nos mesures sur base régulières ;

Nos administrateurs ont été informés de l’importance de cette protection de données personnelles.

En cas de perte ou de vol de ces données, l’Autorité de Protection des données (ADP – auparavant dénommée « Commission de Protection de la Vie Privée » ) sera averti dans les 72 heures après la découverte ; les personnes concernées seront averties par écrit.

Si toutefois vous pensez que vos données ne sont pas correctement sécurisées ou qu’il y a des indices d’abus, ou encore si vous souhaitez recevoir de plus amples renseignements concernant la protection des données personnelles collectées, n’hésitez pas à contacter le secrétaire BEL-ILCA.

Vous avez toujours le droit de porter plainte auprès de l’Autorité de Protection des Données (APD): Rue de la Presse 35 – 1000 Bruxelles – https: // www.autoriteprotectiondonnées.be

Modification de la Déclaration de Confidentialité

BEL-ILCA peut à tout moment modifier la déclaration de confidentialité. Le dernier changement a eu lieu le 01-12-2018

Salutations distinguées

Jan-Willem Wolters

Président du Laser Group Belgium

Laser Group Belgium asbl

Ref: Privacy

Muizendries 7 – 9070 Heusden

info@lasergroupbelgium.net